Objectius del Pla Estratègic de Desenvolupament Local de Llagostera

Els plans estratègics de desenvolupament local pretenen assolir dos grans objectius:

* Potenciar els avantatges competitius del municipi per tal de facilitar, així, la instal·lació d’empreses, el manteniment i millora de les ja existents i, com a resultat, fomentar l’ocupació i la riquesa local.

* Utilitzar els recursos humans, socials, institucionals i territorials locals amb l’objectiu de construir un model de creixement econòmic autònom.

Estem treballant, doncs, per a:

* Afavorir un procés reactivador de l’economia i la societat local aprofitant els recursos endògens i promovent la cooperació público-privada per fomentar el creixement, l’ocupació i la millora de la qualitat de vida de la població.

* L’elaboració del PDL implica l’assumpció de tres elements claus que determinen les metodologies per a l’elaboració de la planificació:
 
Centralitat: potenciar el rol del govern local com a actor rellevant en la promoció econòmica del territori.

Dependència: reconèixer la impossibilitat d’emprendre accions aïllades i, en conseqüència, la necessitat d’establir mecanismes de col·laboració amb d’altres actors econòmics, polítics i socials.

Integralitat: Adaptar-se a la complexitat de la societat actual i la interdependència entre les diferents esferes de la vida pública (societat – territori – promoció econòmica). Alhora, preveure la necessitat d’acabar definint actuacions de naturaleses diverses (actuacions reactives, anticipatives i estratègiques).